Các ngày lễ ở Israel vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Israel cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Israel vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
17 thg 1, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
16 thg 3, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
16 thg 3, 2022
Tiếng Do Thái,Sự quan sát
Người israel
17 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Người israel
18 thg 3, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Người israel
20 thg 3, 2022
Mùa
Người israel
11 thg 4, 2022
Ngày nghỉ chính thức,Việc kinh doanh như thường lệ
Người israel
15 thg 4, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
16 thg 4, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
Người israel
17 thg 4, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
18 thg 4, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
19 thg 4, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
20 thg 4, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
21 thg 4, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
22 thg 4, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
Người israel
27 thg 4, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
4 thg 5, 2022
Tiếng Do Thái,Sự quan sát
Người israel
5 thg 5, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
Người israel
19 thg 5, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
29 thg 5, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
4 thg 6, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
Người israel
21 thg 6, 2022
Mùa
Người israel
17 thg 7, 2022
Tiếng Do Thái,Sự quan sát
Người israel
6 thg 8, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
7 thg 8, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
23 thg 9, 2022
Mùa
Người israel
25 thg 9, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
26 thg 9, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
Người israel
27 thg 9, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
Người israel
28 thg 9, 2022
Tiếng Do Thái,Sự quan sát
Người israel
4 thg 10, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
5 thg 10, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
Người israel
9 thg 10, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
10 thg 10, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
Người israel
11 thg 10, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
12 thg 10, 2022
Tiếng Do Thái,Sự quan sát
Người israel
13 thg 10, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
14 thg 10, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
15 thg 10, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
16 thg 10, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
16 thg 10, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
17 thg 10, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
Người israel
17 thg 10, 2022
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
Người israel
1 thg 11, 2022
Sự quan sát
Người israel
19 thg 12, 2022
Tiếng Do Thái,Sự quan sát
Người israel
20 thg 12, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
21 thg 12, 2022
Mùa
Người israel
21 thg 12, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
22 thg 12, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
23 thg 12, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
24 thg 12, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
24 thg 12, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel
25 thg 12, 2022
Tiếng Do Thái,Sự quan sát
Người israel
26 thg 12, 2022
Sự quan sát,Tiếng Do Thái
Người israel