Các ngày lễ Trong Philippines vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần Trong Philippines cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới Trong Philippines vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
23 thg 1, 2021
Ngày lễ làm việc đặc biệt
Philippines
12 thg 2, 2021
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines
25 thg 2, 2021
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines
11 thg 3, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Philippines
20 thg 3, 2021
Mùa
Philippines
1 thg 4, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
2 thg 4, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Philippines
9 thg 4, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
1 thg 5, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
13 thg 5, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
21 thg 6, 2021
Mùa
Philippines
20 thg 7, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
21 thg 7, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Philippines
10 thg 8, 2021
Hồi,Ngày lễ chung của địa phương
Philippines
21 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines
30 thg 8, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
3 thg 9, 2021
Ngày lễ làm việc đặc biệt
Philippines
8 thg 9, 2021
Ngày lễ làm việc đặc biệt
Philippines
23 thg 9, 2021
Mùa
Philippines
19 thg 10, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Philippines
1 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines
2 thg 11, 2021
Sự quan sát
Philippines
30 thg 11, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
8 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines
21 thg 12, 2021
Mùa
Philippines
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Philippines
25 thg 12, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
30 thg 12, 2021
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
31 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ đặc biệt không làm việc
Philippines