Ngày Quốc Khánh năm 2023 Trong Philippines


2023
năm
Ngày Quốc Khánh năm 2023 có phải là một ngày nghỉ chính thức Trong Philippines hay không? Ngày Quốc Khánh Trong Philippines là một Ngày lễ thường xuyên.
Ngày Quốc Khánh sắp tới những ngày nghỉ lễ Trong PhilippinesNgày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
12 thg 6, 2000
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2001
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2002
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2003
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2004
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2005
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2006
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2007
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2008
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2009
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2010
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2011
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2012
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2013
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2014
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2015
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2016
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2017
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2018
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2019
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2020
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2021
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2022
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2023
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2024
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2025
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2026
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2027
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2028
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2029
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines
12 thg 6, 2030
Ngày Quốc Khánh
Ngày lễ thường xuyên
Philippines