Các ngày lễ ở Bắc Macedonia vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Bắc Macedonia cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Bắc Macedonia vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Bắc Macedonia
6 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
7 thg 1, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Bắc Macedonia
19 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
27 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Bắc Macedonia
8 thg 3, 2021
Sự quan sát
Bắc Macedonia
8 thg 3, 2021
Sự quan sát
Bắc Macedonia
20 thg 3, 2021
Mùa
Bắc Macedonia
28 thg 3, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Bắc Macedonia
2 thg 4, 2021
Sự quan sát
Bắc Macedonia
3 thg 4, 2021
Sự quan sát
Bắc Macedonia
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Bắc Macedonia
5 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
8 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
30 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
1 thg 5, 2021
Sự quan sát,Chính thống giáo
Bắc Macedonia
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Bắc Macedonia
2 thg 5, 2021
Sự quan sát,Chính thống giáo
Bắc Macedonia
3 thg 5, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Bắc Macedonia
13 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Bắc Macedonia
21 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
23 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
24 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Bắc Macedonia
21 thg 6, 2021
Mùa
Bắc Macedonia
20 thg 7, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
2 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Bắc Macedonia
28 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
8 thg 9, 2021
lễ quốc gia
Bắc Macedonia
12 thg 9, 2021
Sự quan sát
Bắc Macedonia
16 thg 9, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
22 thg 9, 2021
Mùa
Bắc Macedonia
28 thg 9, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
11 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Bắc Macedonia
23 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Bắc Macedonia
31 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Bắc Macedonia
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Bắc Macedonia
1 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
22 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Bắc Macedonia
21 thg 12, 2021
Mùa
Bắc Macedonia
21 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Bắc Macedonia
25 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bắc Macedonia
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Bắc Macedonia