Lịch Do Thái năm 2021


2021
năm
Có 47 ngày nghỉ và ngày nghỉ trong lịch Do Thái vào năm 2021.


Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Lịch các ngày lễ và cuối tuần của người Do Thái cho năm 202128 thg 1, 2021 Bạn Bishwat
25 thg 2, 2021 Fast of Esther
26 thg 2, 2021 Purim
27 thg 3, 2021 Đêm Vượt qua
28 thg 3, 2021 Ngày đầu tiên của Lễ Vượt qua
29 thg 3, 2021 Lễ Vượt Qua (Ngày 2)
30 thg 3, 2021 Lễ Vượt Qua (Ngày 3)
31 thg 3, 2021 Lễ Vượt Qua (Ngày 4)
1 thg 4, 2021 Lễ Vượt Qua (Ngày 5)
2 thg 4, 2021 Lễ Vượt Qua (Ngày 6)
3 thg 4, 2021 Lễ Vượt Qua (Ngày 7)
4 thg 4, 2021 Ngày cuối cùng của Lễ Vượt qua
8 thg 4, 2021 Yom HaShoah
14 thg 4, 2021 Yom HaZikaron
15 thg 4, 2021 Vào ngày bạn sẽ bị đánh bại
30 thg 4, 2021 Lag B'Omer
10 thg 5, 2021 Ngày Jerusalem
16 thg 5, 2021 Shavuot Eve
17 thg 5, 2021 Shavuot
27 thg 6, 2021 Ngày 17 của Tammuz
17 thg 7, 2021 Tisha B'Av Eve
18 thg 7, 2021 Tisha B'Av
6 thg 9, 2021 Rosh Hashana Eve
7 thg 9, 2021 Rosh Hashanah
8 thg 9, 2021 Ngày thứ hai của Rosh Hashana
9 thg 9, 2021 Gedaliah Fast
15 thg 9, 2021 Yom Kippur Eve
16 thg 9, 2021 Yom Kippur
20 thg 9, 2021 Đêm giao thừa Sukkot
21 thg 9, 2021 Sukkot (Ngày 1)
22 thg 9, 2021 Sukkot (Ngày 2)
23 thg 9, 2021 Sukkot (Ngày 3)
24 thg 9, 2021 Sukkot (Ngày 4)
25 thg 9, 2021 Sukkot (Ngày 5)
26 thg 9, 2021 Sukkot (Ngày 6)
27 thg 9, 2021 Hoshn: Rabah
28 thg 9, 2021 Shemini Atzeret
29 thg 9, 2021 Simchat Torah
29 thg 11, 2021 Hanukkah (Ngày 1)
30 thg 11, 2021 Hanukkah (Ngày 2)
1 thg 12, 2021 Hanukkah (Ngày 3)
2 thg 12, 2021 Hanukkah (Ngày 4)
3 thg 12, 2021 Hanukkah (Ngày 5)
4 thg 12, 2021 Rosh Chodesh Tevet
5 thg 12, 2021 Hanukkah (Ngày 7)
6 thg 12, 2021 Hanukkah (Ngày 8)
14 thg 12, 2021 Asarah B'Tevet (Phần mười của Tevet)