Lịch Do Thái năm 2022


2022
năm
Có 47 ngày nghỉ và ngày nghỉ trong lịch Do Thái vào năm 2022.


Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Lịch các ngày lễ và cuối tuần của người Do Thái cho năm 202217 thg 1, 2022 Tu B'Shevat (Ngày Arbor)
16 thg 3, 2022 Purim Eve
17 thg 3, 2022 Purim
15 thg 4, 2022 Đêm Vượt qua
16 thg 4, 2022 Ngày đầu tiên của Lễ Vượt qua
17 thg 4, 2022 Lễ Vượt Qua (Ngày 2)
18 thg 4, 2022 Lễ Vượt Qua (Ngày 3)
19 thg 4, 2022 Lễ Vượt Qua (Ngày 4)
20 thg 4, 2022 Lễ Vượt Qua (Ngày 5)
21 thg 4, 2022 Lễ Vượt Qua (Ngày 6)
22 thg 4, 2022 Lễ Vượt Qua (Ngày 7)
23 thg 4, 2022 Ngày cuối cùng của Lễ Vượt qua
27 thg 4, 2022 Yom HaShoah
28 thg 4, 2022 Yom HaShoah
4 thg 5, 2022 Yom HaZikaron
5 thg 5, 2022 Vào ngày bạn sẽ bị đánh bại
19 thg 5, 2022 Lag BaOmer
29 thg 5, 2022 Ngày Jerusalem
4 thg 6, 2022 Shavuot Eve
5 thg 6, 2022 Shavuot
17 thg 7, 2022 Ngày 17 của Tammuz
6 thg 8, 2022 Tisha B'Av Eve
7 thg 8, 2022 Tisha B'Av
25 thg 9, 2022 Rosh Hashana Eve
26 thg 9, 2022 Rosh Hashanah
27 thg 9, 2022 Ngày thứ hai của Rosh Hashana
28 thg 9, 2022 Gedaliah Fast
4 thg 10, 2022 Yom Kippur Eve
5 thg 10, 2022 Yom Kippur
9 thg 10, 2022 Đêm giao thừa Sukkot
10 thg 10, 2022 Sukkot (Ngày 1)
11 thg 10, 2022 Sukkot (Ngày 2)
12 thg 10, 2022 Sukkot (Ngày 3)
13 thg 10, 2022 Sukkot (Ngày 4)
14 thg 10, 2022 Sukkot (Ngày 5)
15 thg 10, 2022 Sukkot (Ngày 6)
16 thg 10, 2022 Sukkot (Ngày 7)
17 thg 10, 2022 Shemini Atzeret
18 thg 10, 2022 Simchat Torah
19 thg 12, 2022 Hanukkah (Ngày 1)
20 thg 12, 2022 Hanukkah (Ngày 2)
21 thg 12, 2022 Hanukkah (Ngày 3)
22 thg 12, 2022 Hanukkah (Ngày 4)
23 thg 12, 2022 Hanukkah (Ngày 5)
24 thg 12, 2022 Rosh Chodesh Tevet
25 thg 12, 2022 Hanukkah (Ngày 7)
26 thg 12, 2022 Ngày cuối cùng của Hanukkah