Lịch âm năm 2023
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

10
2

11
3

12
4

13
5

14
6

15
7

16
8

17
9

18
10

19
11

20
12

21
13

22
14

23
15

24
16

25
17

26
18

27
19

28
20

29
21

1
22

2
23

3
24

4
25

5
26

6
27

7
28

8
29

9
30

10
31

11
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

20
10

21
11

22
12

23
13

24
14

25
15

26
16

27
17

28
18

29
19

30
20

1
21

2
22

3
23

4
24

5
25

6
26

7
27

8
28

9
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

10
2

11
3

12
4

13
5

14
6

15
7

16
8

17
9

18
10

19
11

20
12

21
13

22
14

23
15

24
16

25
17

26
18

27
19

28
20

29
21

1
22

2
23

3
24

4
25

5
26

6
27

7
28

8
29

9
30

10
31

11
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

20
10

21
11

22
12

23
13

24
14

25
15

26
16

27
17

28
18

29
19

30
20

1
21

2
22

3
23

4
24

5
25

6
26

7
27

8
28

9
29

10
30

11
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

20
10

21
11

22
12

23
13

24
14

25
15

26
16

27
17

28
18

29
19

1
20

2
21

3
22

4
23

5
24

6
25

7
26

8
27

9
28

10
29

11
30

12
31

13
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

14
2

15
3

16
4

17
5

18
6

19
7

20
8

21
9

22
10

23
11

24
12

25
13

26
14

27
15

28
16

29
17

30
18

1
19

2
20

3
21

4
22

5
23

6
24

7
25

8
26

9
27

10
28

11
29

12
30

13
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

14
2

15
3

16
4

17
5

18
6

19
7

20
8

21
9

22
10

23
11

24
12

25
13

26
14

27
15

28
16

29
17

1
18

2
19

3
20

4
21

5
22

6
23

7
24

8
25

9
26

10
27

11
28

12
29

13
30

14
31

15
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

16
2

17
3

18
4

19
5

20
6

21
7

22
8

23
9

24
10

25
11

26
12

27
13

28
14

29
15

30
16

1
17

2
18

3
19

4
20

5
21

6
22

7
23

8
24

9
25

10
26

11
27

12
28

13
29

14
30

15
31

16
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

17
2

18
3

19
4

20
5

21
6

22
7

23
8

24
9

25
10

26
11

27
12

28
13

29
14

1
15

2
16

3
17

4
18

5
19

6
20

7
21

8
22

9
23

10
24

11
25

12
26

13
27

14
28

15
29

16
30

17
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

18
2

19
3

20
4

21
5

22
6

23
7

24
8

25
9

26
10

27
11

28
12

29
13

30
14

1
15

2
16

3
17

4
18

5
19

6
20

7
21

8
22

9
23

10
24

11
25

12
26

13
27

14
28

15
29

16
30

17
31

18
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

19
2

20
3

21
4

22
5

23
6

24
7

25
8

26
9

27
10

28
11

29
12

30
13

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13
26

14
27

15
28

16
29

17
30

18
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

19
2

20
3

21
4

22
5

23
6

24
7

25
8

26
9

27
10

28
11

29
12

30
13

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13
26

14
27

15
28

16
29

17
30

18
31

19Các tuần trăng vào năm 2023Trăng non23 thg 12, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 24 thg 12, 2022 đến 29 thg 12, 2022
Trăng đầu quý30 thg 12, 2022
Trăng mọc từ 31 thg 12, 2022 đến 5 thg 1, 2023
Trăng tròn6 thg 1, 2023
Trăng khuyết từ 7 thg 1, 2023 đến 13 thg 1, 2023
Trăng quý ba14 thg 1, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 15 thg 1, 2023 đến 20 thg 1, 2023
Trăng non21 thg 1, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 22 thg 1, 2023 đến 27 thg 1, 2023
Trăng đầu quý28 thg 1, 2023
Trăng mọc từ 29 thg 1, 2023 đến 4 thg 2, 2023
Trăng tròn5 thg 2, 2023
Trăng khuyết từ 6 thg 2, 2023 đến 12 thg 2, 2023
Trăng quý ba13 thg 2, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 14 thg 2, 2023 đến 19 thg 2, 2023
Trăng non20 thg 2, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 21 thg 2, 2023 đến 26 thg 2, 2023
Trăng đầu quý27 thg 2, 2023
Trăng mọc từ 28 thg 2, 2023 đến 6 thg 3, 2023
Trăng tròn7 thg 3, 2023
Trăng khuyết từ 8 thg 3, 2023 đến 13 thg 3, 2023
Trăng quý ba14 thg 3, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 15 thg 3, 2023 đến 20 thg 3, 2023
Trăng non21 thg 3, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 22 thg 3, 2023 đến 28 thg 3, 2023
Trăng đầu quý29 thg 3, 2023
Trăng mọc từ 30 thg 3, 2023 đến 5 thg 4, 2023
Trăng tròn6 thg 4, 2023
Trăng khuyết từ 7 thg 4, 2023 đến 12 thg 4, 2023
Trăng quý ba13 thg 4, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 14 thg 4, 2023 đến 19 thg 4, 2023
Trăng non20 thg 4, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 21 thg 4, 2023 đến 26 thg 4, 2023
Trăng đầu quý27 thg 4, 2023
Trăng mọc từ 28 thg 4, 2023 đến 4 thg 5, 2023
Trăng tròn5 thg 5, 2023
Trăng khuyết từ 6 thg 5, 2023 đến 11 thg 5, 2023
Trăng quý ba12 thg 5, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 13 thg 5, 2023 đến 18 thg 5, 2023
Trăng non19 thg 5, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 20 thg 5, 2023 đến 26 thg 5, 2023
Trăng đầu quý27 thg 5, 2023
Trăng mọc từ 28 thg 5, 2023 đến 3 thg 6, 2023
Trăng tròn4 thg 6, 2023
Trăng khuyết từ 5 thg 6, 2023 đến 9 thg 6, 2023
Trăng quý ba10 thg 6, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 11 thg 6, 2023 đến 17 thg 6, 2023
Trăng non18 thg 6, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 19 thg 6, 2023 đến 25 thg 6, 2023
Trăng đầu quý26 thg 6, 2023
Trăng mọc từ 27 thg 6, 2023 đến 2 thg 7, 2023
Trăng tròn3 thg 7, 2023
Trăng khuyết từ 4 thg 7, 2023 đến 9 thg 7, 2023
Trăng quý ba10 thg 7, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 11 thg 7, 2023 đến 16 thg 7, 2023
Trăng non17 thg 7, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 18 thg 7, 2023 đến 24 thg 7, 2023
Trăng đầu quý25 thg 7, 2023
Trăng mọc từ 26 thg 7, 2023 đến 31 thg 7, 2023
Trăng tròn1 thg 8, 2023
Trăng khuyết từ 2 thg 8, 2023 đến 7 thg 8, 2023
Trăng quý ba8 thg 8, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 9 thg 8, 2023 đến 15 thg 8, 2023
Trăng non16 thg 8, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 17 thg 8, 2023 đến 23 thg 8, 2023
Trăng đầu quý24 thg 8, 2023
Trăng mọc từ 25 thg 8, 2023 đến 29 thg 8, 2023
Trăng tròn30 thg 8, 2023
Trăng khuyết từ 31 thg 8, 2023 đến 6 thg 9, 2023
Trăng quý ba7 thg 9, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 8 thg 9, 2023 đến 13 thg 9, 2023
Trăng non14 thg 9, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 15 thg 9, 2023 đến 21 thg 9, 2023
Trăng đầu quý22 thg 9, 2023
Trăng mọc từ 23 thg 9, 2023 đến 28 thg 9, 2023
Trăng tròn29 thg 9, 2023
Trăng khuyết từ 30 thg 9, 2023 đến 5 thg 10, 2023
Trăng quý ba6 thg 10, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 7 thg 10, 2023 đến 13 thg 10, 2023
Trăng non14 thg 10, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 15 thg 10, 2023 đến 21 thg 10, 2023
Trăng đầu quý22 thg 10, 2023
Trăng mọc từ 23 thg 10, 2023 đến 27 thg 10, 2023
Trăng tròn28 thg 10, 2023
Trăng khuyết từ 29 thg 10, 2023 đến 4 thg 11, 2023
Trăng quý ba5 thg 11, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 6 thg 11, 2023 đến 12 thg 11, 2023
Trăng non13 thg 11, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 14 thg 11, 2023 đến 19 thg 11, 2023
Trăng đầu quý20 thg 11, 2023
Trăng mọc từ 21 thg 11, 2023 đến 26 thg 11, 2023
Trăng tròn27 thg 11, 2023
Trăng khuyết từ 28 thg 11, 2023 đến 4 thg 12, 2023
Trăng quý ba5 thg 12, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 6 thg 12, 2023 đến 12 thg 12, 2023
Trăng non13 thg 12, 2023
Waxing lưỡi liềm từ 14 thg 12, 2023 đến 18 thg 12, 2023
Trăng đầu quý19 thg 12, 2023
Trăng mọc từ 20 thg 12, 2023 đến 25 thg 12, 2023
Trăng tròn26 thg 12, 2023
Trăng khuyết từ 27 thg 12, 2023 đến 3 thg 1, 2024
Trăng quý ba4 thg 1, 2024
Lưỡi liềm vẫy từ 5 thg 1, 2024 đến 10 thg 1, 2024