Lịch âm năm 2022

Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

29
2

1
3

2
4

3
5

4
6

5
7

6
8

7
9

8
10

9
11

10
12

11
13

12
14

13
15

14
16

15
17

16
18

17
19

18
20

19
21

20
22

21
23

22
24

23
25

24
26

25
27

26
28

27
29

28
30

29
31

30
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8
9

9
10

10
11

11
12

12
13

13
14

14
15

15
16

16
17

17
18

18
19

19
20

20
21

21
22

22
23

23
24

24
25

25
26

26
27

27
28

28
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

29
2

1
3

2
4

3
5

4
6

5
7

6
8

7
9

8
10

9
11

10
12

11
13

12
14

13
15

14
16

15
17

16
18

17
19

18
20

19
21

20
22

21
23

22
24

23
25

24
26

25
27

26
28

27
29

28
30

29
31

1
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

1
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

1
31

2
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

3
2

4
3

5
4

6
5

7
6

8
7

9
8

10
9

11
10

12
11

13
12

14
13

15
14

16
15

17
16

18
17

19
18

20
19

21
20

22
21

23
22

24
23

25
24

26
25

27
26

28
27

29
28

30
29

1
30

2
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

3
2

4
3

5
4

6
5

7
6

8
7

9
8

10
9

11
10

12
11

13
12

14
13

15
14

16
15

17
16

18
17

19
18

20
19

21
20

22
21

23
22

24
23

25
24

26
25

27
26

28
27

29
28

1
29

2
30

3
31

4
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

5
2

6
3

7
4

8
5

9
6

10
7

11
8

12
9

13
10

14
11

15
12

16
13

17
14

18
15

19
16

20
17

21
18

22
19

23
20

24
21

25
22

26
23

27
24

28
25

29
26

30
27

1
28

2
29

3
30

4
31

5
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

6
2

7
3

8
4

9
5

10
6

11
7

12
8

13
9

14
10

15
11

16
12

17
13

18
14

19
15

20
16

21
17

22
18

23
19

24
20

25
21

26
22

27
23

28
24

29
25

1
26

2
27

3
28

4
29

5
30

6
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

7
2

8
3

9
4

10
5

11
6

12
7

13
8

14
9

15
10

16
11

17
12

18
13

19
14

20
15

21
16

22
17

23
18

24
19

25
20

26
21

27
22

28
23

29
24

30
25

1
26

2
27

3
28

4
29

5
30

6
31

7
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

8
2

9
3

10
4

11
5

12
6

13
7

14
8

15
9

16
10

17
11

18
12

19
13

20
14

21
15

22
16

23
17

24
18

25
19

26
20

27
21

28
22

29
23

30
24

1
25

2
26

3
27

4
28

5
29

6
30

7
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1

8
2

9
3

10
4

11
5

12
6

13
7

14
8

15
9

16
10

17
11

18
12

19
13

20
14

21
15

22
16

23
17

24
18

25
19

26
20

27
21

28
22

29
23

1
24

2
25

3
26

4
27

5
28

6
29

7
30

8
31

9Các tuần trăng vào năm 2022Trăng non4 thg 12, 2021
Waxing lưỡi liềm từ 5 thg 12, 2021 đến 10 thg 12, 2021
Trăng đầu quý11 thg 12, 2021
Trăng mọc từ 12 thg 12, 2021 đến 18 thg 12, 2021
Trăng tròn19 thg 12, 2021
Trăng khuyết từ 20 thg 12, 2021 đến 25 thg 12, 2021
Trăng quý ba26 thg 12, 2021
Lưỡi liềm vẫy từ 27 thg 12, 2021 đến 1 thg 1, 2022
Trăng non2 thg 1, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 3 thg 1, 2022 đến 8 thg 1, 2022
Trăng đầu quý9 thg 1, 2022
Trăng mọc từ 10 thg 1, 2022 đến 16 thg 1, 2022
Trăng tròn17 thg 1, 2022
Trăng khuyết từ 18 thg 1, 2022 đến 24 thg 1, 2022
Trăng quý ba25 thg 1, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 26 thg 1, 2022 đến 31 thg 1, 2022
Trăng non1 thg 2, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 2 thg 2, 2022 đến 7 thg 2, 2022
Trăng đầu quý8 thg 2, 2022
Trăng mọc từ 9 thg 2, 2022 đến 15 thg 2, 2022
Trăng tròn16 thg 2, 2022
Trăng khuyết từ 17 thg 2, 2022 đến 22 thg 2, 2022
Trăng quý ba23 thg 2, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 24 thg 2, 2022 đến 1 thg 3, 2022
Trăng non2 thg 3, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 3 thg 3, 2022 đến 9 thg 3, 2022
Trăng đầu quý10 thg 3, 2022
Trăng mọc từ 11 thg 3, 2022 đến 17 thg 3, 2022
Trăng tròn18 thg 3, 2022
Trăng khuyết từ 19 thg 3, 2022 đến 24 thg 3, 2022
Trăng quý ba25 thg 3, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 26 thg 3, 2022 đến 30 thg 3, 2022
Trăng non31 thg 3, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 1 thg 4, 2022 đến 8 thg 4, 2022
Trăng đầu quý9 thg 4, 2022
Trăng mọc từ 10 thg 4, 2022 đến 15 thg 4, 2022
Trăng tròn16 thg 4, 2022
Trăng khuyết từ 17 thg 4, 2022 đến 22 thg 4, 2022
Trăng quý ba23 thg 4, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 24 thg 4, 2022 đến 29 thg 4, 2022
Trăng non30 thg 4, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 1 thg 5, 2022 đến 7 thg 5, 2022
Trăng đầu quý8 thg 5, 2022
Trăng mọc từ 9 thg 5, 2022 đến 15 thg 5, 2022
Trăng tròn16 thg 5, 2022
Trăng khuyết từ 17 thg 5, 2022 đến 21 thg 5, 2022
Trăng quý ba22 thg 5, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 23 thg 5, 2022 đến 29 thg 5, 2022
Trăng non30 thg 5, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 31 thg 5, 2022 đến 6 thg 6, 2022
Trăng đầu quý7 thg 6, 2022
Trăng mọc từ 8 thg 6, 2022 đến 13 thg 6, 2022
Trăng tròn14 thg 6, 2022
Trăng khuyết từ 15 thg 6, 2022 đến 20 thg 6, 2022
Trăng quý ba21 thg 6, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 22 thg 6, 2022 đến 28 thg 6, 2022
Trăng non29 thg 6, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 30 thg 6, 2022 đến 5 thg 7, 2022
Trăng đầu quý6 thg 7, 2022
Trăng mọc từ 7 thg 7, 2022 đến 12 thg 7, 2022
Trăng tròn13 thg 7, 2022
Trăng khuyết từ 14 thg 7, 2022 đến 19 thg 7, 2022
Trăng quý ba20 thg 7, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 21 thg 7, 2022 đến 27 thg 7, 2022
Trăng non28 thg 7, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 29 thg 7, 2022 đến 4 thg 8, 2022
Trăng đầu quý5 thg 8, 2022
Trăng mọc từ 6 thg 8, 2022 đến 10 thg 8, 2022
Trăng tròn11 thg 8, 2022
Trăng khuyết từ 12 thg 8, 2022 đến 18 thg 8, 2022
Trăng quý ba19 thg 8, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 20 thg 8, 2022 đến 26 thg 8, 2022
Trăng non27 thg 8, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 28 thg 8, 2022 đến 2 thg 9, 2022
Trăng đầu quý3 thg 9, 2022
Trăng mọc từ 4 thg 9, 2022 đến 9 thg 9, 2022
Trăng tròn10 thg 9, 2022
Trăng khuyết từ 11 thg 9, 2022 đến 16 thg 9, 2022
Trăng quý ba17 thg 9, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 18 thg 9, 2022 đến 24 thg 9, 2022
Trăng non25 thg 9, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 26 thg 9, 2022 đến 1 thg 10, 2022
Trăng đầu quý2 thg 10, 2022
Trăng mọc từ 3 thg 10, 2022 đến 8 thg 10, 2022
Trăng tròn9 thg 10, 2022
Trăng khuyết từ 10 thg 10, 2022 đến 16 thg 10, 2022
Trăng quý ba17 thg 10, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 18 thg 10, 2022 đến 24 thg 10, 2022
Trăng non25 thg 10, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 26 thg 10, 2022 đến 31 thg 10, 2022
Trăng đầu quý1 thg 11, 2022
Trăng mọc từ 2 thg 11, 2022 đến 7 thg 11, 2022
Trăng tròn8 thg 11, 2022
Trăng khuyết từ 9 thg 11, 2022 đến 15 thg 11, 2022
Trăng quý ba16 thg 11, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 17 thg 11, 2022 đến 23 thg 11, 2022
Trăng non24 thg 11, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 25 thg 11, 2022 đến 29 thg 11, 2022
Trăng đầu quý30 thg 11, 2022
Trăng mọc từ 1 thg 12, 2022 đến 7 thg 12, 2022
Trăng tròn8 thg 12, 2022
Trăng khuyết từ 9 thg 12, 2022 đến 15 thg 12, 2022
Trăng quý ba16 thg 12, 2022
Lưỡi liềm vẫy từ 17 thg 12, 2022 đến 22 thg 12, 2022
Trăng non23 thg 12, 2022
Waxing lưỡi liềm từ 24 thg 12, 2022 đến 29 thg 12, 2022
Trăng đầu quý30 thg 12, 2022
Trăng mọc từ 31 thg 12, 2022 đến 5 thg 1, 2023
Trăng tròn6 thg 1, 2023
Trăng khuyết từ 7 thg 1, 2023 đến 13 thg 1, 2023
Trăng quý ba14 thg 1, 2023
Lưỡi liềm vẫy từ 15 thg 1, 2023 đến 20 thg 1, 2023Tải xuống và in PDF lịch âm (tuần trăng) cho năm 2022Lịch âm chân dung trong năm
Tải xuống
In
Phong cảnh âm lịch trong năm
Tải xuống
In