Các ngày lễ ở Việt Nam vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Việt Nam cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Việt Nam vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
11 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
12 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
13 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
14 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Việt Nam
15 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
16 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
20 thg 3, 2021
Mùa
Việt Nam
21 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
30 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
30 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
3 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
21 thg 6, 2021
Mùa
Việt Nam
28 thg 6, 2021
Sự quan sát
Việt Nam
2 thg 9, 2021
lễ quốc gia
Việt Nam
23 thg 9, 2021
Mùa
Việt Nam
20 thg 10, 2021
Sự quan sát
Việt Nam
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Việt Nam
21 thg 12, 2021
Mùa
Việt Nam
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Việt Nam
25 thg 12, 2021
Sự quan sát
Việt Nam
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Việt Nam