Các ngày lễ ở Việt Nam vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Việt Nam cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Việt Nam vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
3 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
31 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
1 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
2 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
3 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
4 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
5 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
14 thg 2, 2022
Sự quan sát
Việt Nam
20 thg 3, 2022
Mùa
Việt Nam
10 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
30 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
30 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
2 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
2 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
3 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
21 thg 6, 2022
Mùa
Việt Nam
28 thg 6, 2022
Sự quan sát
Việt Nam
2 thg 9, 2022
lễ quốc gia
Việt Nam
23 thg 9, 2022
Mùa
Việt Nam
20 thg 10, 2022
Sự quan sát
Việt Nam
31 thg 10, 2022
Sự quan sát
Việt Nam
22 thg 12, 2022
Mùa
Việt Nam
24 thg 12, 2022
Sự quan sát
Việt Nam
25 thg 12, 2022
Sự quan sát
Việt Nam
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Việt Nam