Các ngày lễ ở Tanzania vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Tanzania cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Tanzania vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
12 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
20 thg 3, 2021
Mùa
Tanzania
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Tanzania
5 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
7 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
26 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
9 thg 5, 2021
Sự quan sát
Tanzania
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
21 thg 6, 2021
Mùa
Tanzania
7 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
20 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
8 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
22 thg 9, 2021
Mùa
Tanzania
14 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
19 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
9 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
21 thg 12, 2021
Mùa
Tanzania
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Tanzania
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania
26 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Tanzania