Các ngày lễ ở Nam Sudan vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Nam Sudan cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Nam Sudan vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
phía nam Sudan
9 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
phía nam Sudan
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
phía nam Sudan
8 thg 3, 2021
Sự quan sát
phía nam Sudan
20 thg 3, 2021
Mùa
phía nam Sudan
4 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
phía nam Sudan
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
phía nam Sudan
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
phía nam Sudan
16 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
phía nam Sudan
10 thg 6, 2021
Sự quan sát
phía nam Sudan
21 thg 6, 2021
Mùa
phía nam Sudan
5 thg 7, 2021
Sự quan sát
phía nam Sudan
9 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
phía nam Sudan
20 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
phía nam Sudan
30 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
phía nam Sudan
22 thg 9, 2021
Mùa
phía nam Sudan
14 thg 11, 2021
Sự quan sát
phía nam Sudan
21 thg 12, 2021
Mùa
phía nam Sudan
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
phía nam Sudan
28 thg 12, 2021
Sự quan sát
phía nam Sudan
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
phía nam Sudan