Các ngày lễ ở Nga vào năm 2024


2024
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Nga cho năm 2024. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Nga vào năm 2024Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2024
lễ quốc gia
Nga
2 thg 1, 2024
lễ quốc gia
Nga
3 thg 1, 2024
lễ quốc gia
Nga
4 thg 1, 2024
lễ quốc gia
Nga
5 thg 1, 2024
lễ quốc gia
Nga
7 thg 1, 2024
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Nga
8 thg 1, 2024
lễ quốc gia
Nga
14 thg 1, 2024
Sự quan sát
Nga
7 thg 2, 2024
Hồi
Nga
14 thg 2, 2024
Sự quan sát
Nga
8 thg 3, 2024
lễ quốc gia
Nga
11 thg 3, 2024
Hồi
Nga
20 thg 3, 2024
Mùa
Nga
10 thg 4, 2024
Hồi
Nga
1 thg 5, 2024
lễ quốc gia
Nga
2 thg 5, 2024
lễ quốc gia
Nga
3 thg 5, 2024
lễ quốc gia
Nga
5 thg 5, 2024
Sự quan sát,Chính thống giáo
Nga
9 thg 5, 2024
lễ quốc gia
Nga
12 thg 6, 2024
lễ quốc gia
Nga
17 thg 6, 2024
Hồi
Nga
20 thg 6, 2024
Mùa
Nga
8 thg 7, 2024
Hồi
Nga
1 thg 9, 2024
Sự quan sát
Nga
16 thg 9, 2024
Hồi
Nga
22 thg 9, 2024
Mùa
Nga
4 thg 11, 2024
lễ quốc gia
Nga
21 thg 12, 2024
Mùa
Nga