Các ngày lễ ở Kiribati vào năm 2024


2024
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Kiribati cho năm 2024. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Kiribati vào năm 2024Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Kiribati
8 thg 3, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Kiribati
20 thg 3, 2024
Mùa
Kiribati
29 thg 3, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Kiribati
1 thg 4, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Kiribati
21 thg 6, 2024
Mùa
Kiribati
11 thg 7, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Kiribati
12 thg 7, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Kiribati
15 thg 7, 2024
Sự quan sát
Kiribati
16 thg 7, 2024
Sự quan sát
Kiribati
5 thg 8, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Kiribati
23 thg 9, 2024
Mùa
Kiribati
11 thg 12, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Kiribati
21 thg 12, 2024
Mùa
Kiribati
25 thg 12, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Kiribati
26 thg 12, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Kiribati