Các ngày lễ ở Brazil vào năm 2024


2024
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Brazil cho năm 2024. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Brazil vào năm 2024Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2024
lễ quốc gia
Brazil
9 thg 2, 2024
Sự quan sát
Brazil
10 thg 2, 2024
Sự quan sát
Brazil
11 thg 2, 2024
Sự quan sát
Brazil
12 thg 2, 2024
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
13 thg 2, 2024
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
14 thg 2, 2024
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
20 thg 3, 2024
Mùa
Brazil
29 thg 3, 2024
lễ quốc gia
Brazil
31 thg 3, 2024
Sự quan sát
Brazil
21 thg 4, 2024
lễ quốc gia
Brazil
1 thg 5, 2024
lễ quốc gia
Brazil
1 thg 5, 2024
lễ quốc gia
Brazil
12 thg 5, 2024
Sự quan sát
Brazil
30 thg 5, 2024
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
12 thg 6, 2024
Sự quan sát
Brazil
20 thg 6, 2024
Mùa
Brazil
11 thg 8, 2024
Sự quan sát
Brazil
7 thg 9, 2024
lễ quốc gia
Brazil
22 thg 9, 2024
Mùa
Brazil
12 thg 10, 2024
lễ quốc gia
Brazil
12 thg 10, 2024
lễ quốc gia
Brazil
15 thg 10, 2024
Sự quan sát
Brazil
28 thg 10, 2024
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
2 thg 11, 2024
lễ quốc gia
Brazil
15 thg 11, 2024
lễ quốc gia
Brazil
20 thg 11, 2024
Sự quan sát
Brazil
21 thg 12, 2024
Mùa
Brazil
24 thg 12, 2024
Ngày lễ của chính phủ
Brazil
25 thg 12, 2024
lễ quốc gia
Brazil
31 thg 12, 2024
Ngày lễ của chính phủ
Brazil