Các ngày lễ ở Bỉ vào năm 2024


2024
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Bỉ cho năm 2024. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Bỉ vào năm 2024Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
6 thg 1, 2024
Sự quan sát
nước Bỉ
14 thg 2, 2024
Sự quan sát
nước Bỉ
20 thg 3, 2024
Mùa
nước Bỉ
29 thg 3, 2024
Ngày lễ ngân hàng
nước Bỉ
31 thg 3, 2024
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
nước Bỉ
31 thg 3, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
1 thg 4, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
1 thg 5, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
1 thg 5, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
8 thg 5, 2024
Ngày lễ của chính phủ khu vực
nước Bỉ
9 thg 5, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
10 thg 5, 2024
Ngày lễ ngân hàng
nước Bỉ
19 thg 5, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
20 thg 5, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
20 thg 6, 2024
Mùa
nước Bỉ
11 thg 7, 2024
Ngày lễ của chính phủ khu vực
nước Bỉ
21 thg 7, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
15 thg 8, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
22 thg 9, 2024
Mùa
nước Bỉ
22 thg 9, 2024
Ngày lễ của chính phủ khu vực
nước Bỉ
27 thg 9, 2024
Ngày lễ của chính phủ khu vực
nước Bỉ
27 thg 10, 2024
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
nước Bỉ
31 thg 10, 2024
Sự quan sát
nước Bỉ
1 thg 11, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
11 thg 11, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
15 thg 11, 2024
Ngày lễ của chính phủ khu vực
nước Bỉ
6 thg 12, 2024
Sự quan sát
nước Bỉ
21 thg 12, 2024
Mùa
nước Bỉ
24 thg 12, 2024
Sự quan sát
nước Bỉ
25 thg 12, 2024
lễ quốc gia
nước Bỉ
26 thg 12, 2024
Ngày lễ ngân hàng
nước Bỉ
31 thg 12, 2024
Sự quan sát
nước Bỉ