Các ngày lễ ở Lào vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Lào cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Lào vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
8 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
20 thg 3, 2021
Mùa
Nước Lào
14 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
15 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
16 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
1 thg 6, 2021
Sự quan sát
Nước Lào
21 thg 6, 2021
Mùa
Nước Lào
20 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
24 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
23 thg 9, 2021
Mùa
Nước Lào
20 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
21 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
26 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
2 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nước Lào
21 thg 12, 2021
Mùa
Nước Lào