Ngày quét mộ năm 2023 ở Đài Loan


2023
năm
Ngày quét mộ năm 2023 có phải là một ngày nghỉ chính thức ở Đài Loan hay không? Ngày quét mộ ở Đài Loan là một lễ quốc gia.
Ngày quét mộ sắp tới những ngày nghỉ lễ ở Đài LoanNgày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
4 thg 4, 2000
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2001
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2002
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2003
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
4 thg 4, 2004
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2005
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2006
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2007
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
4 thg 4, 2008
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2009
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2010
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2011
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
4 thg 4, 2012
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
4 thg 4, 2013
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2014
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2015
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2016
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2017
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2018
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2019
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
4 thg 4, 2020
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2021
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2022
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2023
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
4 thg 4, 2024
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2025
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2026
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2027
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
4 thg 4, 2028
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2029
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2030
Ngày quét mộ
lễ quốc gia
Đài loan