Shavuot vào năm 2023 trên khắp thế giới






Shavuot ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2023



Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
26 thg 5, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
26 thg 5, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
26 thg 5, 2023
lễ quốc gia,Tiếng Do Thái
26 thg 5, 2023
Ngày lễ của người Do Thái
26 thg 5, 2023
Ngày lễ của người Do Thái