Năm 2021 là năm của con vật gì


Năm 2021 là năm con bò theo lịch phương Đông của Trung Quốc. Năm 2021, năm con bò sẽ có màu chủ đạo: trắng và yếu tố: kim loại.

Bò đực theo lịch phương Đông của Trung:1901
Màu sắc: trắng
Thành phần: kim loại
1913
Màu sắc: đen
Thành phần: Nước
1925
Màu sắc: xanh lam
Thành phần: gỗ

Năm bắt đầu 24 thg 1, 1925 và kết thúc 12 thg 2, 1926
1937
Màu sắc: đỏ
Thành phần: ngọn lửa

Năm bắt đầu 11 thg 2, 1937 và kết thúc 30 thg 1, 1938
1949
Màu sắc: màu vàng
Thành phần: Trái đất

Năm bắt đầu 29 thg 1, 1949 và kết thúc 16 thg 2, 1950
1961
Màu sắc: trắng
Thành phần: kim loại

Năm bắt đầu 15 thg 2, 1961 và kết thúc 4 thg 2, 1962
1973
Màu sắc: đen
Thành phần: Nước

Năm bắt đầu 3 thg 2, 1973 và kết thúc 22 thg 1, 1974
1985
Màu sắc: xanh lam
Thành phần: gỗ

Năm bắt đầu 20 thg 2, 1985 và kết thúc 8 thg 2, 1986
1997
Màu sắc: đỏ
Thành phần: ngọn lửa

Năm bắt đầu 7 thg 2, 1997 và kết thúc 27 thg 1, 1998
2009
Màu sắc: màu vàng
Thành phần: Trái đất

Năm bắt đầu 26 thg 1, 2009 và kết thúc 13 thg 2, 2010
2021
Màu sắc: trắng
Thành phần: kim loại

Năm bắt đầu 12 thg 2, 2021 và kết thúc 31 thg 1, 2022
2033
Màu sắc: đen
Thành phần: Nước
2045
Màu sắc: xanh lam
Thành phần: gỗ
2057
Màu sắc: đỏ
Thành phần: ngọn lửa
2069
Màu sắc: màu vàng
Thành phần: Trái đất


trắng
kim loại
1900

trắng
kim loại
1901

đen
Nước
1902

đen
Nước
1903

xanh lam
gỗ
1904

xanh lam
gỗ
1905

đỏ
ngọn lửa
1906

đỏ
ngọn lửa
1907

màu vàng
Trái đất
1908

màu vàng
Trái đất
1909

trắng
kim loại
1910

trắng
kim loại
1911

đen
Nước
1912

đen
Nước
1913

xanh lam
gỗ
1914

xanh lam
gỗ
1915

đỏ
ngọn lửa
1916

đỏ
ngọn lửa
1917

màu vàng
Trái đất
1918

màu vàng
Trái đất
1919

trắng
kim loại
1920

trắng
kim loại
1921

đen
Nước
1922

đen
Nước
1923

xanh lam
gỗ
1924

xanh lam
gỗ
1925

đỏ
ngọn lửa
1926

đỏ
ngọn lửa
1927

màu vàng
Trái đất
1928

màu vàng
Trái đất
1929

trắng
kim loại
1930

trắng
kim loại
1931

đen
Nước
1932

đen
Nước
1933

xanh lam
gỗ
1934

xanh lam
gỗ
1935

đỏ
ngọn lửa
1936

đỏ
ngọn lửa
1937

màu vàng
Trái đất
1938

màu vàng
Trái đất
1939

trắng
kim loại
1940

trắng
kim loại
1941

đen
Nước
1942

đen
Nước
1943

xanh lam
gỗ
1944

xanh lam
gỗ
1945

đỏ
ngọn lửa
1946

đỏ
ngọn lửa
1947

màu vàng
Trái đất
1948

màu vàng
Trái đất
1949

trắng
kim loại
1950

trắng
kim loại
1951

đen
Nước
1952

đen
Nước
1953

xanh lam
gỗ
1954

xanh lam
gỗ
1955

đỏ
ngọn lửa
1956

đỏ
ngọn lửa
1957

màu vàng
Trái đất
1958

màu vàng
Trái đất
1959

trắng
kim loại
1960

trắng
kim loại
1961

đen
Nước
1962

đen
Nước
1963

xanh lam
gỗ
1964

xanh lam
gỗ
1965

đỏ
ngọn lửa
1966

đỏ
ngọn lửa
1967

màu vàng
Trái đất
1968

màu vàng
Trái đất
1969

trắng
kim loại
1970

trắng
kim loại
1971

đen
Nước
1972

đen
Nước
1973

xanh lam
gỗ
1974

xanh lam
gỗ
1975

đỏ
ngọn lửa
1976

đỏ
ngọn lửa
1977

màu vàng
Trái đất
1978

màu vàng
Trái đất
1979

trắng
kim loại
1980

trắng
kim loại
1981

đen
Nước
1982

đen
Nước
1983

xanh lam
gỗ
1984

xanh lam
gỗ
1985

đỏ
ngọn lửa
1986

đỏ
ngọn lửa
1987

màu vàng
Trái đất
1988

màu vàng
Trái đất
1989

trắng
kim loại
1990

trắng
kim loại
1991

đen
Nước
1992

đen
Nước
1993

xanh lam
gỗ
1994

xanh lam
gỗ
1995

đỏ
ngọn lửa
1996

đỏ
ngọn lửa
1997

màu vàng
Trái đất
1998

màu vàng
Trái đất
1999

trắng
kim loại
2000

trắng
kim loại
2001

đen
Nước
2002

đen
Nước
2003

xanh lam
gỗ
2004

xanh lam
gỗ
2005

đỏ
ngọn lửa
2006

đỏ
ngọn lửa
2007

màu vàng
Trái đất
2008

màu vàng
Trái đất
2009

trắng
kim loại
2010

trắng
kim loại
2011

đen
Nước
2012

đen
Nước
2013

xanh lam
gỗ
2014

xanh lam
gỗ
2015

đỏ
ngọn lửa
2016

đỏ
ngọn lửa
2017

màu vàng
Trái đất
2018

màu vàng
Trái đất
2019

trắng
kim loại
2020

trắng
kim loại
2021

đen
Nước
2022

đen
Nước
2023

xanh lam
gỗ
2024

xanh lam
gỗ
2025

đỏ
ngọn lửa
2026

đỏ
ngọn lửa
2027

màu vàng
Trái đất
2028

màu vàng
Trái đất
2029

trắng
kim loại
2030

trắng
kim loại
2031

đen
Nước
2032

đen
Nước
2033

xanh lam
gỗ
2034

xanh lam
gỗ
2035

đỏ
ngọn lửa
2036

đỏ
ngọn lửa
2037

màu vàng
Trái đất
2038

màu vàng
Trái đất
2039

trắng
kim loại
2040

trắng
kim loại
2041

đen
Nước
2042

đen
Nước
2043

xanh lam
gỗ
2044

xanh lam
gỗ
2045

đỏ
ngọn lửa
2046

đỏ
ngọn lửa
2047

màu vàng
Trái đất
2048

màu vàng
Trái đất
2049

trắng
kim loại
2050

trắng
kim loại
2051

đen
Nước
2052

đen
Nước
2053

xanh lam
gỗ
2054

xanh lam
gỗ
2055

đỏ
ngọn lửa
2056

đỏ
ngọn lửa
2057

màu vàng
Trái đất
2058

màu vàng
Trái đất
2059

trắng
kim loại
2060

trắng
kim loại
2061

đen
Nước
2062

đen
Nước
2063

xanh lam
gỗ
2064

xanh lam
gỗ
2065

đỏ
ngọn lửa
2066

đỏ
ngọn lửa
2067

màu vàng
Trái đất
2068

màu vàng
Trái đất
2069

trắng
kim loại
2070

trắng
kim loại
2071

đen
Nước
2072

đen
Nước
2073

xanh lam
gỗ
2074

xanh lam
gỗ
2075

đỏ
ngọn lửa
2076

đỏ
ngọn lửa
2077

màu vàng
Trái đất
2078

màu vàng
Trái đất
2079