Năm 2022 là năm của con vật gì


Năm 2022 là năm con hổ theo lịch phương Đông của Trung Quốc. Năm 2022, năm con hổ sẽ có màu chủ đạo: đen và yếu tố: Nước.

Con hổ theo lịch phương Đông của Trung:1902
Màu sắc: đen
Thành phần: Nước
1914
Màu sắc: xanh lam
Thành phần: gỗ
1926
Màu sắc: đỏ
Thành phần: ngọn lửa

Năm bắt đầu 13 thg 2, 1926 và kết thúc 1 thg 2, 1927
1938
Màu sắc: màu vàng
Thành phần: Trái đất

Năm bắt đầu 31 thg 1, 1938 và kết thúc 18 thg 2, 1939
1950
Màu sắc: trắng
Thành phần: kim loại

Năm bắt đầu 17 thg 2, 1950 và kết thúc 5 thg 2, 1951
1962
Màu sắc: đen
Thành phần: Nước

Năm bắt đầu 5 thg 2, 1962 và kết thúc 24 thg 1, 1963
1974
Màu sắc: xanh lam
Thành phần: gỗ

Năm bắt đầu 23 thg 1, 1974 và kết thúc 10 thg 2, 1975
1986
Màu sắc: đỏ
Thành phần: ngọn lửa

Năm bắt đầu 9 thg 2, 1986 và kết thúc 28 thg 1, 1987
1998
Màu sắc: màu vàng
Thành phần: Trái đất

Năm bắt đầu 28 thg 1, 1998 và kết thúc 15 thg 2, 1999
2010
Màu sắc: trắng
Thành phần: kim loại

Năm bắt đầu 14 thg 2, 2010 và kết thúc 2 thg 2, 2011
2022
Màu sắc: đen
Thành phần: Nước

Năm bắt đầu 1 thg 2, 2022 và kết thúc 21 thg 1, 2023
2034
Màu sắc: xanh lam
Thành phần: gỗ
2046
Màu sắc: đỏ
Thành phần: ngọn lửa
2058
Màu sắc: màu vàng
Thành phần: Trái đất
2070
Màu sắc: trắng
Thành phần: kim loại


trắng
kim loại
1900

trắng
kim loại
1901

đen
Nước
1902

đen
Nước
1903

xanh lam
gỗ
1904

xanh lam
gỗ
1905

đỏ
ngọn lửa
1906

đỏ
ngọn lửa
1907

màu vàng
Trái đất
1908

màu vàng
Trái đất
1909

trắng
kim loại
1910

trắng
kim loại
1911

đen
Nước
1912

đen
Nước
1913

xanh lam
gỗ
1914

xanh lam
gỗ
1915

đỏ
ngọn lửa
1916

đỏ
ngọn lửa
1917

màu vàng
Trái đất
1918

màu vàng
Trái đất
1919

trắng
kim loại
1920

trắng
kim loại
1921

đen
Nước
1922

đen
Nước
1923

xanh lam
gỗ
1924

xanh lam
gỗ
1925

đỏ
ngọn lửa
1926

đỏ
ngọn lửa
1927

màu vàng
Trái đất
1928

màu vàng
Trái đất
1929

trắng
kim loại
1930

trắng
kim loại
1931

đen
Nước
1932

đen
Nước
1933

xanh lam
gỗ
1934

xanh lam
gỗ
1935

đỏ
ngọn lửa
1936

đỏ
ngọn lửa
1937

màu vàng
Trái đất
1938

màu vàng
Trái đất
1939

trắng
kim loại
1940

trắng
kim loại
1941

đen
Nước
1942

đen
Nước
1943

xanh lam
gỗ
1944

xanh lam
gỗ
1945

đỏ
ngọn lửa
1946

đỏ
ngọn lửa
1947

màu vàng
Trái đất
1948

màu vàng
Trái đất
1949

trắng
kim loại
1950

trắng
kim loại
1951

đen
Nước
1952

đen
Nước
1953

xanh lam
gỗ
1954

xanh lam
gỗ
1955

đỏ
ngọn lửa
1956

đỏ
ngọn lửa
1957

màu vàng
Trái đất
1958

màu vàng
Trái đất
1959

trắng
kim loại
1960

trắng
kim loại
1961

đen
Nước
1962

đen
Nước
1963

xanh lam
gỗ
1964

xanh lam
gỗ
1965

đỏ
ngọn lửa
1966

đỏ
ngọn lửa
1967

màu vàng
Trái đất
1968

màu vàng
Trái đất
1969

trắng
kim loại
1970

trắng
kim loại
1971

đen
Nước
1972

đen
Nước
1973

xanh lam
gỗ
1974

xanh lam
gỗ
1975

đỏ
ngọn lửa
1976

đỏ
ngọn lửa
1977

màu vàng
Trái đất
1978

màu vàng
Trái đất
1979

trắng
kim loại
1980

trắng
kim loại
1981

đen
Nước
1982

đen
Nước
1983

xanh lam
gỗ
1984

xanh lam
gỗ
1985

đỏ
ngọn lửa
1986

đỏ
ngọn lửa
1987

màu vàng
Trái đất
1988

màu vàng
Trái đất
1989

trắng
kim loại
1990

trắng
kim loại
1991

đen
Nước
1992

đen
Nước
1993

xanh lam
gỗ
1994

xanh lam
gỗ
1995

đỏ
ngọn lửa
1996

đỏ
ngọn lửa
1997

màu vàng
Trái đất
1998

màu vàng
Trái đất
1999

trắng
kim loại
2000

trắng
kim loại
2001

đen
Nước
2002

đen
Nước
2003

xanh lam
gỗ
2004

xanh lam
gỗ
2005

đỏ
ngọn lửa
2006

đỏ
ngọn lửa
2007

màu vàng
Trái đất
2008

màu vàng
Trái đất
2009

trắng
kim loại
2010

trắng
kim loại
2011

đen
Nước
2012

đen
Nước
2013

xanh lam
gỗ
2014

xanh lam
gỗ
2015

đỏ
ngọn lửa
2016

đỏ
ngọn lửa
2017

màu vàng
Trái đất
2018

màu vàng
Trái đất
2019

trắng
kim loại
2020

trắng
kim loại
2021

đen
Nước
2022

đen
Nước
2023

xanh lam
gỗ
2024

xanh lam
gỗ
2025

đỏ
ngọn lửa
2026

đỏ
ngọn lửa
2027

màu vàng
Trái đất
2028

màu vàng
Trái đất
2029

trắng
kim loại
2030

trắng
kim loại
2031

đen
Nước
2032

đen
Nước
2033

xanh lam
gỗ
2034

xanh lam
gỗ
2035

đỏ
ngọn lửa
2036

đỏ
ngọn lửa
2037

màu vàng
Trái đất
2038

màu vàng
Trái đất
2039

trắng
kim loại
2040

trắng
kim loại
2041

đen
Nước
2042

đen
Nước
2043

xanh lam
gỗ
2044

xanh lam
gỗ
2045

đỏ
ngọn lửa
2046

đỏ
ngọn lửa
2047

màu vàng
Trái đất
2048

màu vàng
Trái đất
2049

trắng
kim loại
2050

trắng
kim loại
2051

đen
Nước
2052

đen
Nước
2053

xanh lam
gỗ
2054

xanh lam
gỗ
2055

đỏ
ngọn lửa
2056

đỏ
ngọn lửa
2057

màu vàng
Trái đất
2058

màu vàng
Trái đất
2059

trắng
kim loại
2060

trắng
kim loại
2061

đen
Nước
2062

đen
Nước
2063

xanh lam
gỗ
2064

xanh lam
gỗ
2065

đỏ
ngọn lửa
2066

đỏ
ngọn lửa
2067

màu vàng
Trái đất
2068

màu vàng
Trái đất
2069

trắng
kim loại
2070

trắng
kim loại
2071

đen
Nước
2072

đen
Nước
2073

xanh lam
gỗ
2074

xanh lam
gỗ
2075

đỏ
ngọn lửa
2076

đỏ
ngọn lửa
2077

màu vàng
Trái đất
2078

màu vàng
Trái đất
2079