Yom Kippur Eve vào năm 2021 trên khắp thế giới


Yom Kippur Eve ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
15 thg 9, 2021
Tiếng Do Thái
15 thg 9, 2021
Sự quan sát,Tiếng Do Thái