Các ngày lễ ở Bahamas vào năm 2024


2024
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Bahamas cho năm 2024. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Bahamas vào năm 2024Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Bahamas
10 thg 1, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Bahamas
14 thg 2, 2024
Sự quan sát
Bahamas
10 thg 3, 2024
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Bahamas
19 thg 3, 2024
Mùa
Bahamas
29 thg 3, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Bahamas
31 thg 3, 2024
Sự quan sát
Bahamas
1 thg 4, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Bahamas
12 thg 5, 2024
Sự quan sát
Bahamas
19 thg 5, 2024
Sự quan sát
Bahamas
20 thg 5, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Bahamas
7 thg 6, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Bahamas
16 thg 6, 2024
Sự quan sát
Bahamas
20 thg 6, 2024
Mùa
Bahamas
10 thg 7, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Bahamas
5 thg 8, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Bahamas
22 thg 9, 2024
Mùa
Bahamas
14 thg 10, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Bahamas
3 thg 11, 2024
Tiết kiệm thời gian ban ngày,Thay đổi đồng hồ
Bahamas
21 thg 12, 2024
Mùa
Bahamas
24 thg 12, 2024
Sự quan sát
Bahamas
25 thg 12, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Bahamas
26 thg 12, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Bahamas
31 thg 12, 2024
Sự quan sát
Bahamas