Các ngày lễ ở Mông Cổ vào năm 2024


2024
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Mông Cổ cho năm 2024. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Mông Cổ vào năm 2024Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
13 thg 1, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
10 thg 2, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
11 thg 2, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
12 thg 2, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
14 thg 2, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
1 thg 3, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
8 thg 3, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
18 thg 3, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
20 thg 3, 2024
Mùa
Mông Cổ
7 thg 4, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
26 thg 4, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
15 thg 5, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
1 thg 6, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
21 thg 6, 2024
Mùa
Mông Cổ
10 thg 7, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
11 thg 7, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
12 thg 7, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
13 thg 7, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
14 thg 7, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
15 thg 7, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
25 thg 8, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
10 thg 9, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
22 thg 9, 2024
Mùa
Mông Cổ
1 thg 10, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
29 thg 10, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
26 thg 11, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ
10 thg 12, 2024
Sự quan sát
Mông Cổ
21 thg 12, 2024
Mùa
Mông Cổ
29 thg 12, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Mông Cổ