Các ngày lễ ở Guinea vào năm 2024


2024
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Guinea cho năm 2024. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Guinea vào năm 2024Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea
20 thg 3, 2024
Mùa
Guinea
1 thg 4, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea
3 thg 4, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea
5 thg 4, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea
10 thg 4, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea
1 thg 5, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea
25 thg 5, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea
17 thg 6, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea
20 thg 6, 2024
Mùa
Guinea
15 thg 8, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea
16 thg 9, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea
22 thg 9, 2024
Mùa
Guinea
2 thg 10, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea
21 thg 12, 2024
Mùa
Guinea
25 thg 12, 2024
Ngày nghỉ lễ chung
Guinea