Các ngày lễ ở Ma Cao vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ma Cao cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Ma Cao vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày lễ bắt buộc
Ma Cao
11 thg 2, 2021
Nửa ngày cho nhân viên
Ma Cao
12 thg 2, 2021
Ngày lễ bắt buộc
Ma Cao
13 thg 2, 2021
Ngày lễ bắt buộc
Ma Cao
14 thg 2, 2021
Ngày lễ bắt buộc
Ma Cao
20 thg 3, 2021
Mùa
Ma Cao
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ma Cao
3 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ma Cao
4 thg 4, 2021
Ngày lễ bắt buộc
Ma Cao
5 thg 4, 2021
Công nhân viên
Ma Cao
1 thg 5, 2021
Ngày lễ bắt buộc
Ma Cao
1 thg 5, 2021
Ngày lễ bắt buộc
Ma Cao
19 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ma Cao
14 thg 6, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ma Cao
21 thg 6, 2021
Mùa
Ma Cao
22 thg 9, 2021
Ngày lễ bắt buộc
Ma Cao
23 thg 9, 2021
Mùa
Ma Cao
1 thg 10, 2021
Ngày lễ bắt buộc
Ma Cao
2 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ma Cao
14 thg 10, 2021
Ngày lễ bắt buộc
Ma Cao
2 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ma Cao
8 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ma Cao
20 thg 12, 2021
Ngày lễ bắt buộc
Ma Cao
21 thg 12, 2021
Mùa
Ma Cao
21 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ma Cao
24 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ma Cao
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ma Cao
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Ma Cao
31 thg 12, 2021
Nửa ngày cho nhân viên
Ma Cao