ngày lễ Tạ Ơn vào năm 2021 trên khắp thế giới


ngày lễ Tạ Ơn ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
4 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
11 thg 10, 2021
lễ quốc gia
11 thg 10, 2021
Ngày kết thúc bán lẻ được chỉ định
11 thg 10, 2021
Ngày nghỉ ngơi theo quy định
24 thg 11, 2021
Ngày lễ của tiểu bang
25 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ liên bang
25 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung