ngày lễ Tạ Ơn vào năm 2022 trên khắp thế giới


ngày lễ Tạ Ơn ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
3 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
10 thg 10, 2022
lễ quốc gia
10 thg 10, 2022
Ngày kết thúc bán lẻ được chỉ định
10 thg 10, 2022
Ngày nghỉ ngơi theo quy định
24 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
24 thg 11, 2022
Kỳ nghỉ liên bang
25 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
30 thg 11, 2022
Ngày lễ của tiểu bang