Ngày quốc tế Nowruz năm 2023 ở Hoa Kỳ


2023
năm
Ngày quốc tế Nowruz năm 2023 có phải là một ngày nghỉ chính thức ở Hoa Kỳ hay không? Ngày quốc tế Nowruz ở Hoa Kỳ là một Sự tuân thủ của Liên hợp quốc.
Ngày quốc tế Nowruz sắp tới những ngày nghỉ lễ ở Hoa KỳNgày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
21 thg 3, 2010
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2011
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2012
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2013
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2014
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2015
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2016
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2017
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2018
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2019
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2020
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2021
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2022
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2023
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2024
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2025
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2026
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2027
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2028
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2029
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ
21 thg 3, 2030
Ngày quốc tế Nowruz
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc
Hoa Kỳ