Ngày lễ thăng thiên của Chính thống giáo vào năm 2021 trên khắp thế giới


2021
năm
Ngày lễ thăng thiên của Chính thống giáo là ngày lễ chính thức trên thế giới vào năm 2021.
Ngày lễ thăng thiên của Chính thống giáo ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
10 thg 6, 2021
Sự quan sát,Chính thống giáo