Các ngày lễ trong nước chi Lê vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần trong nước chi Lê cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới trong nước chi Lê vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
lễ quốc gia
Chile
20 thg 3, 2023
Mùa
Chile
6 thg 4, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Chile
7 thg 4, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Chile
8 thg 4, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Chile
9 thg 4, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Chile
1 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Chile
1 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Chile
21 thg 5, 2023
lễ quốc gia
Chile
8 thg 6, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Chile
21 thg 6, 2023
Mùa
Chile
26 thg 6, 2023
lễ quốc gia
Chile
16 thg 7, 2023
lễ quốc gia
Chile
15 thg 8, 2023
lễ quốc gia
Chile
18 thg 9, 2023
lễ quốc gia
Chile
19 thg 9, 2023
lễ quốc gia
Chile
23 thg 9, 2023
Mùa
Chile
9 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Chile
27 thg 10, 2023
lễ quốc gia
Chile
1 thg 11, 2023
lễ quốc gia
Chile
8 thg 12, 2023
lễ quốc gia
Chile
22 thg 12, 2023
Mùa
Chile
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Chile
31 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
Chile