Các ngày lễ ở Quần đảo Turks và Caicos vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Quần đảo Turks và Caicos cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Quần đảo Turks và Caicos vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
3 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
14 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
20 thg 3, 2022
Mùa
Quần đảo Turks và Caicos
15 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
18 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
30 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
13 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
21 thg 6, 2022
Mùa
Quần đảo Turks và Caicos
1 thg 8, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
22 thg 9, 2022
Mùa
Quần đảo Turks và Caicos
23 thg 9, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
10 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
10 thg 11, 2022
Sự quan sát
Quần đảo Turks và Caicos
25 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
10 thg 12, 2022
Sự quan sát
Quần đảo Turks và Caicos
21 thg 12, 2022
Mùa
Quần đảo Turks và Caicos
25 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
26 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
26 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
27 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos