Các ngày lễ ở Ba Lan vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ba Lan cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Ba Lan vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
6 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
14 thg 2, 2022
Sự quan sát
Ba lan
20 thg 3, 2022
Mùa
Ba lan
15 thg 4, 2022
Sự quan sát
Ba lan
16 thg 4, 2022
Sự quan sát
Ba lan
17 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
18 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
2 thg 5, 2022
Sự quan sát
Ba lan
3 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
26 thg 5, 2022
Sự quan sát
Ba lan
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
16 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
21 thg 6, 2022
Mùa
Ba lan
23 thg 6, 2022
Sự quan sát
Ba lan
15 thg 8, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
23 thg 9, 2022
Mùa
Ba lan
1 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
21 thg 12, 2022
Mùa
Ba lan
24 thg 12, 2022
Sự quan sát
Ba lan
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
26 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Ba lan
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Ba lan