Các ngày lễ ở Palau vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Palau cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Palau vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
15 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
21 thg 3, 2022
Mùa
Palau
5 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
1 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
21 thg 6, 2022
Mùa
Palau
8 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
9 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
5 thg 9, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
23 thg 9, 2022
Mùa
Palau
30 thg 9, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
1 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
24 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
24 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
25 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
22 thg 12, 2022
Mùa
Palau
25 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
26 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Palau