Các ngày lễ ở Na-uy vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Na-uy cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Na-uy vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Na Uy
21 thg 1, 2022
Ngày cờ
Na Uy
6 thg 2, 2022
Ngày cờ
Na Uy
13 thg 2, 2022
Sự quan sát
Na Uy
14 thg 2, 2022
Sự quan sát
Na Uy
21 thg 2, 2022
Ngày cờ
Na Uy
27 thg 2, 2022
Sự quan sát
Na Uy
20 thg 3, 2022
Mùa
Na Uy
27 thg 3, 2022
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Na Uy
10 thg 4, 2022
Sự quan sát
Na Uy
14 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Na Uy
15 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Na Uy
16 thg 4, 2022
Sự quan sát
Na Uy
17 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Na Uy
18 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Na Uy
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia,Ngày cờ
Na Uy
8 thg 5, 2022
Ngày cờ,Sự quan sát
Na Uy
17 thg 5, 2022
lễ quốc gia,Ngày cờ
Na Uy
26 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Na Uy
4 thg 6, 2022
Sự quan sát
Na Uy
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Na Uy
6 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Na Uy
21 thg 6, 2022
Mùa
Na Uy
23 thg 6, 2022
Sự quan sát
Na Uy
24 thg 6, 2022
Sự quan sát
Na Uy
4 thg 7, 2022
Ngày cờ
Na Uy
20 thg 7, 2022
Ngày cờ
Na Uy
29 thg 7, 2022
Ngày cờ
Na Uy
23 thg 9, 2022
Mùa
Na Uy
24 thg 10, 2022
Sự quan sát
Na Uy
30 thg 10, 2022
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Na Uy
30 thg 10, 2022
Sự quan sát
Na Uy
31 thg 10, 2022
Sự quan sát
Na Uy
6 thg 11, 2022
Sự quan sát
Na Uy
13 thg 11, 2022
Sự quan sát
Na Uy
27 thg 11, 2022
Sự quan sát
Na Uy
4 thg 12, 2022
Sự quan sát
Na Uy
11 thg 12, 2022
Sự quan sát
Na Uy
18 thg 12, 2022
Sự quan sát
Na Uy
21 thg 12, 2022
Mùa
Na Uy
24 thg 12, 2022
Ngày lễ ngân hàng,Sự quan sát
Na Uy
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Na Uy
26 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Na Uy
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Na Uy