Các ngày lễ ở Nigeria vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Nigeria cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Nigeria vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
14 thg 2, 2022
Sự quan sát
Nigeria
8 thg 3, 2022
Sự quan sát
Nigeria
20 thg 3, 2022
Mùa
Nigeria
27 thg 3, 2022
Sự quan sát
Nigeria
15 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
16 thg 4, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Nigeria
17 thg 4, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Nigeria
18 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
1 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
3 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
4 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
27 thg 5, 2022
Sự quan sát
Nigeria
12 thg 6, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
19 thg 6, 2022
Sự quan sát
Nigeria
21 thg 6, 2022
Mùa
Nigeria
10 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
11 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
30 thg 7, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Nigeria
23 thg 9, 2022
Mùa
Nigeria
1 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
8 thg 10, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
21 thg 12, 2022
Mùa
Nigeria
22 thg 12, 2022
Kỳ nghỉ địa phương
Nigeria
24 thg 12, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Nigeria
25 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
26 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Nigeria