Các ngày lễ ở Vương quốc Anh vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Vương quốc Anh cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Vương quốc Anh vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Vương quốc Anh
4 thg 1, 2021
Ngày lễ Ngân hàng địa phương
Vương quốc Anh
6 thg 1, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
7 thg 1, 2021
Chính thống giáo
Vương quốc Anh
14 thg 1, 2021
Chính thống giáo
Vương quốc Anh
25 thg 1, 2021
Địa phương tuân thủ
Vương quốc Anh
28 thg 1, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
12 thg 2, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
16 thg 2, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
16 thg 2, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
17 thg 2, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
17 thg 2, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
26 thg 2, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
1 thg 3, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
11 thg 3, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Vương quốc Anh
11 thg 3, 2021
Hồi
Vương quốc Anh
14 thg 3, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
17 thg 3, 2021
Ngày lễ Ngân hàng địa phương
Vương quốc Anh
20 thg 3, 2021
Mùa
Vương quốc Anh
28 thg 3, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
28 thg 3, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
28 thg 3, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Vương quốc Anh
29 thg 3, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Vương quốc Anh
1 thg 4, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
2 thg 4, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Vương quốc Anh
3 thg 4, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
4 thg 4, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
4 thg 4, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
5 thg 4, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Vương quốc Anh
5 thg 4, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
8 thg 4, 2021
Lễ kỷ niệm của người Do Thái
Vương quốc Anh
13 thg 4, 2021
Hồi
Vương quốc Anh
15 thg 4, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
22 thg 4, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
23 thg 4, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
23 thg 4, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
30 thg 4, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
30 thg 4, 2021
Chính thống giáo
Vương quốc Anh
1 thg 5, 2021
Chính thống giáo
Vương quốc Anh
2 thg 5, 2021
Chính thống giáo
Vương quốc Anh
3 thg 5, 2021
Chính thống giáo
Vương quốc Anh
3 thg 5, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Vương quốc Anh
8 thg 5, 2021
Hồi
Vương quốc Anh
13 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
13 thg 5, 2021
Hồi
Vương quốc Anh
17 thg 5, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
23 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
24 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
30 thg 5, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
31 thg 5, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Vương quốc Anh
3 thg 6, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
12 thg 6, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
20 thg 6, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
21 thg 6, 2021
Mùa
Vương quốc Anh
22 thg 6, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
12 thg 7, 2021
Ngày lễ Ngân hàng địa phương
Vương quốc Anh
18 thg 7, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
20 thg 7, 2021
Hồi
Vương quốc Anh
2 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Vương quốc Anh
10 thg 8, 2021
Hồi
Vương quốc Anh
10 thg 8, 2021
Hồi
Vương quốc Anh
15 thg 8, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
19 thg 8, 2021
Hồi
Vương quốc Anh
22 thg 8, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Vương quốc Anh
30 thg 8, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Vương quốc Anh
30 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Vương quốc Anh
7 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
10 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Vương quốc Anh
16 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
21 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
22 thg 9, 2021
Mùa
Vương quốc Anh
27 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
28 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
29 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
4 thg 10, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
7 thg 10, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Vương quốc Anh
14 thg 10, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Vương quốc Anh
31 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Vương quốc Anh
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
1 thg 11, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
2 thg 11, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
4 thg 11, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Vương quốc Anh
4 thg 11, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Vương quốc Anh
5 thg 11, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
14 thg 11, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
28 thg 11, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
29 thg 11, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
30 thg 11, 2021
Ngày lễ Ngân hàng địa phương
Vương quốc Anh
6 thg 12, 2021
Ngày lễ của người Do Thái
Vương quốc Anh
8 thg 12, 2021
Cơ đốc giáo
Vương quốc Anh
21 thg 12, 2021
Mùa
Vương quốc Anh
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh
25 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Vương quốc Anh
26 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Vương quốc Anh
27 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Vương quốc Anh
28 thg 12, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Vương quốc Anh
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Vương quốc Anh