Các ngày lễ ở Quần đảo Turks và Caicos vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Quần đảo Turks và Caicos cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Quần đảo Turks và Caicos vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
8 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
20 thg 3, 2021
Mùa
Quần đảo Turks và Caicos
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
5 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
31 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
14 thg 6, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
20 thg 6, 2021
Mùa
Quần đảo Turks và Caicos
1 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
2 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
22 thg 9, 2021
Mùa
Quần đảo Turks và Caicos
24 thg 9, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
11 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
10 thg 11, 2021
Sự quan sát
Quần đảo Turks và Caicos
26 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
10 thg 12, 2021
Sự quan sát
Quần đảo Turks và Caicos
21 thg 12, 2021
Mùa
Quần đảo Turks và Caicos
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
26 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
27 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos
28 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Turks và Caicos