Các ngày lễ ở Đài Loan vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Đài Loan cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Đài Loan vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
4 thg 2, 2021
Sự quan sát
Đài loan
11 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
12 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
13 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
14 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
15 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
16 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
26 thg 2, 2021
Sự quan sát
Đài loan
26 thg 2, 2021
Sự quan sát
Đài loan
28 thg 2, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
1 thg 3, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
8 thg 3, 2021
Sự quan sát
Đài loan
12 thg 3, 2021
Sự quan sát
Đài loan
14 thg 3, 2021
Sự quan sát
Đài loan
20 thg 3, 2021
Mùa
Đài loan
29 thg 3, 2021
Sự quan sát
Đài loan
31 thg 3, 2021
Sự quan sát
Đài loan
4 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Đài loan
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
26 thg 4, 2021
Sự quan sát
Đài loan
30 thg 4, 2021
Khu vực riêng tư
Đài loan
1 thg 5, 2021
Khu vực riêng tư
Đài loan
4 thg 5, 2021
Sự quan sát
Đài loan
4 thg 5, 2021
Sự quan sát
Đài loan
9 thg 5, 2021
Sự quan sát
Đài loan
19 thg 5, 2021
Sự quan sát
Đài loan
3 thg 6, 2021
Sự quan sát
Đài loan
14 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
21 thg 6, 2021
Mùa
Đài loan
22 thg 6, 2021
Sự quan sát
Đài loan
22 thg 6, 2021
Sự quan sát
Đài loan
8 thg 8, 2021
Sự quan sát
Đài loan
14 thg 8, 2021
Sự quan sát
Đài loan
22 thg 8, 2021
Sự quan sát
Đài loan
3 thg 9, 2021
Sự quan sát
Đài loan
21 thg 9, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
23 thg 9, 2021
Mùa
Đài loan
28 thg 9, 2021
Sự quan sát
Đài loan
10 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
11 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
14 thg 10, 2021
Sự quan sát
Đài loan
21 thg 10, 2021
Sự quan sát
Đài loan
25 thg 10, 2021
Sự quan sát
Đài loan
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Đài loan
12 thg 11, 2021
Sự quan sát
Đài loan
21 thg 12, 2021
Mùa
Đài loan
21 thg 12, 2021
Sự quan sát
Đài loan
25 thg 12, 2021
Sự quan sát
Đài loan
25 thg 12, 2021
Sự quan sát
Đài loan
31 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Đài loan
31 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Đài loan