Các ngày lễ ở Thụy Sĩ vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Thụy Sĩ cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Thụy Sĩ vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
2 thg 1, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
6 thg 1, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Thụy sĩ
1 thg 3, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
19 thg 3, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
20 thg 3, 2021
Mùa
Thụy sĩ
28 thg 3, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Thụy sĩ
2 thg 4, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Thụy sĩ
5 thg 4, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
8 thg 4, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
19 thg 4, 2021
Sự quan sát
Thụy sĩ
1 thg 5, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
13 thg 5, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
23 thg 5, 2021
Sự quan sát
Thụy sĩ
24 thg 5, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
3 thg 6, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
21 thg 6, 2021
Mùa
Thụy sĩ
23 thg 6, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
29 thg 6, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
1 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Thụy sĩ
15 thg 8, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
9 thg 9, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
11 thg 9, 2021
Sự quan sát
Thụy sĩ
12 thg 9, 2021
Sự quan sát
Thụy sĩ
13 thg 9, 2021
Sự quan sát
Thụy sĩ
19 thg 9, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
20 thg 9, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
22 thg 9, 2021
Mùa
Thụy sĩ
22 thg 9, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
25 thg 9, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
31 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Thụy sĩ
1 thg 11, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
8 thg 12, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
21 thg 12, 2021
Mùa
Thụy sĩ
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Thụy sĩ
25 thg 12, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
26 thg 12, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Thụy sĩ
31 thg 12, 2021
Ngày lễ chung của địa phương
Thụy sĩ