Các ngày lễ ở quần đảo Solomon vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở quần đảo Solomon cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở quần đảo Solomon vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Solomon
25 thg 2, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Quần đảo Solomon
20 thg 3, 2021
Mùa
Quần đảo Solomon
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Solomon
3 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Solomon
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Quần đảo Solomon
5 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Solomon
24 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Solomon
2 thg 6, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Quần đảo Solomon
8 thg 6, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Quần đảo Solomon
11 thg 6, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Solomon
12 thg 6, 2021
Sự quan sát
Quần đảo Solomon
21 thg 6, 2021
Mùa
Quần đảo Solomon
29 thg 6, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Quần đảo Solomon
7 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Solomon
20 thg 7, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Quần đảo Solomon
1 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Quần đảo Solomon
2 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Quần đảo Solomon
3 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Quần đảo Solomon
15 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Quần đảo Solomon
16 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Quần đảo Solomon
23 thg 9, 2021
Mùa
Quần đảo Solomon
7 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Quần đảo Solomon
22 thg 12, 2021
Mùa
Quần đảo Solomon
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Solomon
26 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Quần đảo Solomon