Các ngày lễ tại Sloviakia vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần tại Sloviakia cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới tại Sloviakia vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
6 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
20 thg 3, 2021
Mùa
Xlô-va-ki-a
25 thg 3, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
2 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
4 thg 4, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Xlô-va-ki-a
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
13 thg 4, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
4 thg 5, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
8 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
7 thg 6, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
21 thg 6, 2021
Mùa
Xlô-va-ki-a
5 thg 7, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
5 thg 7, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
17 thg 7, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
4 thg 8, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
29 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
1 thg 9, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
15 thg 9, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
19 thg 9, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
22 thg 9, 2021
Mùa
Xlô-va-ki-a
6 thg 10, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
27 thg 10, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
28 thg 10, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
29 thg 10, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
30 thg 10, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Xlô-va-ki-a
1 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
17 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
21 thg 12, 2021
Mùa
Xlô-va-ki-a
24 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
25 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a
26 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Xlô-va-ki-a