Các ngày lễ ở Puerto Rico vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Puerto Rico cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Puerto Rico vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Puerto Rico
6 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Puerto Rico
11 thg 1, 2021
Sự quan sát
Puerto Rico
18 thg 1, 2021
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
Puerto Rico
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Puerto Rico
15 thg 2, 2021
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
Puerto Rico
16 thg 2, 2021
Sự quan sát
Puerto Rico
16 thg 2, 2021
Sự quan sát
Puerto Rico
2 thg 3, 2021
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
Puerto Rico
20 thg 3, 2021
Mùa
Puerto Rico
22 thg 3, 2021
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
Puerto Rico
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Puerto Rico
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Puerto Rico
16 thg 4, 2021
Sự quan sát
Puerto Rico
9 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Puerto Rico
31 thg 5, 2021
Ngày lễ khu vực công,ngân hàng
Puerto Rico
20 thg 6, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Puerto Rico
20 thg 6, 2021
Mùa
Puerto Rico
4 thg 7, 2021
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
Puerto Rico
5 thg 7, 2021
Ngày lễ khu vực công,ngân hàng
Puerto Rico
27 thg 7, 2021
Sự quan sát
Puerto Rico
6 thg 9, 2021
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
Puerto Rico
22 thg 9, 2021
Mùa
Puerto Rico
11 thg 10, 2021
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
Puerto Rico
11 thg 11, 2021
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
Puerto Rico
19 thg 11, 2021
ngân hàng,Ngày lễ khu vực công
Puerto Rico
25 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Puerto Rico
21 thg 12, 2021
Mùa
Puerto Rico
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Puerto Rico
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Puerto Rico
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Puerto Rico