Các ngày lễ o bo Dao Nha vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần o bo Dao Nha cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới o bo Dao Nha vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Bồ Đào Nha
16 thg 2, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bồ Đào Nha
16 thg 2, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Bồ Đào Nha
19 thg 3, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
19 thg 3, 2021
Sự quan sát
Bồ Đào Nha
20 thg 3, 2021
Mùa
Bồ Đào Nha
28 thg 3, 2021
Tiết kiệm thời gian ban ngày,Thay đổi đồng hồ
Bồ Đào Nha
2 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
4 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
20 thg 4, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
25 thg 4, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
2 thg 5, 2021
Sự quan sát
Bồ Đào Nha
12 thg 5, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
13 thg 5, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
22 thg 5, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
23 thg 5, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
24 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ trong vùng
Bồ Đào Nha
3 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
10 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
13 thg 6, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
21 thg 6, 2021
Mùa
Bồ Đào Nha
24 thg 6, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
29 thg 6, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
4 thg 7, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
15 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
20 thg 8, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
22 thg 8, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
7 thg 9, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
15 thg 9, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
21 thg 9, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
22 thg 9, 2021
Mùa
Bồ Đào Nha
5 thg 10, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
31 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Bồ Đào Nha
1 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
27 thg 11, 2021
Ngày lễ thành phố
Bồ Đào Nha
1 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
8 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
21 thg 12, 2021
Mùa
Bồ Đào Nha
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Bồ Đào Nha
25 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Bồ Đào Nha
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Bồ Đào Nha