Các ngày lễ ở Palau vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Palau cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Palau vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
15 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
20 thg 3, 2021
Mùa
Palau
5 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
1 thg 6, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
21 thg 6, 2021
Mùa
Palau
9 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
6 thg 9, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
23 thg 9, 2021
Mùa
Palau
1 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
24 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
25 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
25 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
26 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
22 thg 12, 2021
Mùa
Palau
24 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau
31 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Palau