Các ngày lễ tại Pakistan vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần tại Pakistan cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới tại Pakistan vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
5 thg 2, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
16 thg 2, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
11 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
11 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
20 thg 3, 2021
Mùa
Pakistan
22 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
23 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
28 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
29 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
2 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
4 thg 4, 2021
Sự quan sát
Pakistan
5 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
14 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
14 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
15 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
16 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
26 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
21 thg 6, 2021
Mùa
Pakistan
1 thg 7, 2021
Ngày lễ ngân hàng
Pakistan
20 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
21 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
22 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
14 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
18 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
19 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
22 thg 8, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Pakistan
30 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
6 thg 9, 2021
Sự quan sát
Pakistan
10 thg 9, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Pakistan
23 thg 9, 2021
Mùa
Pakistan
28 thg 9, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
7 thg 10, 2021
Ngày lễ của người Hindu
Pakistan
13 thg 10, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
15 thg 10, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
19 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
20 thg 10, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
4 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
4 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
9 thg 11, 2021
Sự quan sát
Pakistan
16 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ tùy chọn
Pakistan
21 thg 12, 2021
Mùa
Pakistan
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Pakistan
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Pakistan
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Pakistan