Các ngày lễ ở Micronesia vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Micronesia cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Micronesia vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
11 thg 1, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
1 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
20 thg 3, 2021
Mùa
Micronesia
31 thg 3, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
2 thg 4, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
10 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
21 thg 6, 2021
Mùa
Micronesia
20 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
21 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
8 thg 9, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
10 thg 9, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
11 thg 9, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
23 thg 9, 2021
Mùa
Micronesia
1 thg 10, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
24 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
25 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
3 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
8 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
11 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
25 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
22 thg 12, 2021
Mùa
Micronesia
24 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
24 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Micronesia
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia
31 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Micronesia