Ngày của tiểu bang vào năm 2021 trên khắp thế giới


Ngày của tiểu bang ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
14 thg 2, 2021
Địa phương tuân thủ
30 thg 5, 2021
lễ quốc gia
1 thg 6, 2021
Địa phương tuân thủ
23 thg 6, 2021
Sự quan sát
25 thg 6, 2021
lễ quốc gia
13 thg 7, 2021
lễ quốc gia
25 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ địa phương