Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng năm 2023 ở Đức


2023
năm
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng năm 2023 có phải là một ngày nghỉ chính thức ở Đức hay không? Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng ở Đức là một Sự quan sát.
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng sắp tới những ngày nghỉ lễ ở ĐứcNgày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
19 thg 12, 2007
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2008
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2009
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2010
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2011
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2012
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2013
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2014
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2015
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2016
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2017
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2018
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2019
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2020
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2021
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2022
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2023
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2024
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2025
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2026
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2027
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2028
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2029
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức
19 thg 12, 2030
Ngày tưởng nhớ Roma và Sinti bị giết bởi Diệt chủng
Sự quan sát
nước Đức