Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo năm 2023 ở Ukraine


2023
năm
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo năm 2023 có phải là một ngày nghỉ chính thức ở Ukraine hay không? Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo ở Ukraine là một lễ quốc gia,Chính thống giáo.
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo sắp tới những ngày nghỉ lễ ở UkraineNgày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 5, 2000
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
16 thg 4, 2001
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
Chính thống giáo,lễ quốc gia
Ukraine
6 thg 5, 2002
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
28 thg 4, 2003
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
Chính thống giáo,lễ quốc gia
Ukraine
12 thg 4, 2004
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
2 thg 5, 2005
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
24 thg 4, 2006
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
9 thg 4, 2007
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
28 thg 4, 2008
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
20 thg 4, 2009
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
5 thg 4, 2010
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
25 thg 4, 2011
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
16 thg 4, 2012
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
6 thg 5, 2013
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
21 thg 4, 2014
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
13 thg 4, 2015
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
2 thg 5, 2016
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
17 thg 4, 2017
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
9 thg 4, 2018
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
29 thg 4, 2019
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
20 thg 4, 2020
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
3 thg 5, 2021
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
25 thg 4, 2022
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
Chính thống giáo,lễ quốc gia
Ukraine
17 thg 4, 2023
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
6 thg 5, 2024
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
21 thg 4, 2025
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
13 thg 4, 2026
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
3 thg 5, 2027
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
17 thg 4, 2028
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
9 thg 4, 2029
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine
29 thg 4, 2030
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Ukraine