Ngày Quốc Khánh năm 2023 ở Ba Lan


2023
năm
Ngày Quốc Khánh năm 2023 có phải là một ngày nghỉ chính thức ở Ba Lan hay không? Ngày Quốc Khánh ở Ba Lan là một lễ quốc gia.
Ngày Quốc Khánh sắp tới những ngày nghỉ lễ ở Ba LanNgày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
11 thg 11, 2000
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2001
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2002
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2003
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2004
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2005
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2006
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2007
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2008
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2009
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2010
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2011
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2012
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2013
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2014
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2015
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2016
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2017
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2018
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2019
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2020
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2021
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2022
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2023
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2024
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2025
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2026
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2027
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2028
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2029
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan
11 thg 11, 2030
Ngày Quốc Khánh
lễ quốc gia
Ba lan